Skip to content
7.2.2021

Kainuun Reserviläispiirin toimintasuunnitelma 2021

Kainuun Reserviläispiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Teema Maanpuolustuksen uudet tuulet

Painopisteet
1. Liiton piirille asettamat tavoitteet.
2. Veteraanityö, veteraanien auttaminen ja veteraaniperinteen vaaliminen
3. Tiedottaminen ja erityisesti sähköisen viestinnän lisääminen ja nettisivut
4. Kenttäkelpoisuus; liikunta, koulutus, ampumataito ja kuntotestit
5. Jäsenhankinta ja –huolto
6. Järjestetään piirin 60 – vuotisjuhlat. Osallistutaan Reserviläisurheiluliitto 50 vuotta tapahtumiin.

Yleistä

Kainuun Reserviläispiirissä käynnistyy 61. toimintavuosi. Kainuun Reserviläispiirin toiminta vuonna 2021 noudattelee pääpiirteissään edellisen vuoden toimintaa. Vuosittain sitä täydennetään yhteensopivaksi toiminnaltaan ja painopisteasettelultaan Reserviläisliiton tavoitteiden kanssa.

Piiri pyrkii edelleen parantamaan yhdistyksiensä toimintaedellytyksiä ja sitä kautta vahvistamaan reserviläistoimintaa. Tavoitteena on edelleen kehittää Kainuun Reserviläispiirin internet kotisivuja ja aktivoida myös yhdistyksiä hyödyntämään sähköistä viestintää sekä uutta jäsenrekisteriä. Aktiiviseen liikunnan harrastamiseen lisääviä toimintoja painotetaan ja tuetaan edelleen piirissä. Kannustetaan osallistumaan kuntotesteihin, joita järjestetään Kajaanissa 12.8., Kuhmossa 5.8. .,Puolangalla 27.5..ja Suomussalmella 1.6 Reserviläisten koulutustoimintaa kehitetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Laki vapaehtoisesta maanpuolustuksesta vahvistettiin ja MPK ry muuttui v.2008 alussa julkisoikeudelliseksi Maanpuolustuskoulutusyhdistykseksi. Lakia uudistettiin 1.1.2020 alkaen ja MPK:lle jäi Sotva ja Vartu – koulutukset. Sotilaallinen koulutus siirtyi Puolustusvoimille. Laissa määritetään MPK:lle julkisia hallintotehtäviä. Organiosaatiomuutoksen myötä Kainuussa on ollut vuoden 2017 alusta koulutuspaikka. Kannustamme jäseniämme MPK:n toimintaan niin kouluttajina kuin osallistujina. Seuraamme aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittymistä.
Seuraamme aktiivisesti Paikallispataljoonien muodostamista ja kannustamme jäseniämme tulemaan mukaan. Siinä on suuri mahdollisuus niin Koulutus- ja tukiyksikön kouluttajille kuin kaikille koulutukseen halukkaille reserviläisille.

1. Järjestötoiminta

Piiri toimii Kainuun reserviläisten edunvalvojana sekä tukee yhdistyksiä toiminnallisesti ja taloudellisesti. Täten ylläpidetään sotilaallisia taitoja, tietoja ja johtajavalmiuksia sekä maanpuolustushenkeä. Perinteiset toimintamuodot säilyvät ja sitoudumme Reserviläisliiton laatimaan RES 2021-2023 strategiaan. Erityisesti pyritään hankkimaan uusia nuoria jäseniä erilaisilla tietoiskuilla. Varusmiehille tarkoitettuja reserviläistoiminnasta kertovia infoja jatketaan Kainuun Prikaatilla. Perinteinen, maakunnissa kiertävä syyskuun lopulla vietettävä, Maanpuolustusjuhla on edelleen piirin päätapahtumia ja kerää vuodesta toiseen runsaan yleisömäärän. Tavoitteena on, että jokaisesta yhdistyksestä on lippu ja kaksi osallistujaa.
Osallistumme perinteisesti valtakunnalliseen Sotiemme veteraanit keräykseen tukeutuen Kainuun Prikaatiin. Piirimme alueella järjestettäviin kenttäkelpoisuuskokeisiin osallistutaan mahdollisimman runsaasti. Tavoitteena on pitää yhdistyksissä info-tilaisuuksia. Uudistettujen piirin ja yhdistysten internetsivujen aktiivinen käyttöönotto.
Järjestetään Kainuun piirin 60 -vuotisjuhlat.

Tavoitteenamme on toteuttaa liiton asettamia tavoitteita mm. Ampumataitopäivä, Perheliikuntapäivä ja Joulutulet. Veljespiirin kanssa voidaan järjestää yhteinen Toiminta- ja Ampumataitopäivä.
Järjestetään juhlatoimikunnan suunnittelema piirin 60 -vuotisjuhla. Tavoitteenamme on osallistua Reserviläisurheiluliiton 50 -vuotistapahtumiin.
Suunnitellaan sotahistoriallista matkaa Kiestinki – Uhtua alueelle.
Vuoden teema ”Maanpuolustuksen uudet tuulet”.

2. Jäsenhuolto
Piirin jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 801 maksanutta jäsentä, joka on ollut vähenevä jo useamman vuoden ajan. Väkeään menettävässä maakunnassamme jäsenhuoltoon on kiinnitettävä erityisensuurta huomiota. Yhdistysten tulee kiinnittää huomiota jäseniin, joiden jäsenmaksu on jäänyt maksamatta. Usein kyseessä on pelkkä unohtaminen ja myös uuden jäsenrekisterin käyttöönoton aiheuttamat ongelmat. Sekä Liiton että piirin toiminnassa huomioidaan vain maksaneet jäsenet, joiden perusteella mahdolliset tulospalkkiobonukset maksetaan. Liitolla on käytössään jäsenrekisteri johon yhdistyksetkin pääsevät käsiksi omilla tunnuksillaan internetin kautta. Yhdistysten on syytä valita vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on yhteydenpito jäsenistöön ja maksujen tarkkailu yhdistyksessään. Uusia jäseniä rekrytoitaessa kannattaa huomioida myöskin evp. sotilaat unohtamatta juuri kotiutuneita reserviläisiä.
Liiton jäsenrekisteristä poistetaan henkilöt, joiden jäsenmaksut ovat suorittamatta kahtena perättäisenä vuotena. Tavoitteena on järjestää varusmiehille infotilaisuuksia Kainuun Prikaatissa.
Piiri seuraa yhdistystensä jäsenkehitystä ja tehtävään nimetään henkilö.
Järjestetään jäsenhankintakampanja ja kolme parasta jäsenhankkijaa palkitaan.
3. Koulutustoiminta

Kainuun Reserviläispiiri vastaa osaltaan sotilaallisten tietojen ja taitojen ylläpitämisestä yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Toimintaa koordinoi piirin koulutusaliupseerin johtama, hallituksen alaisuudessa toimiva, koulutustoimikunta.
Puolustusvoimien säästöpaineet lakkauttivat reservin kertausharjoitukset muutamaksi vuodeksi lähes kokonaan, mutta vuonna 202 määrät ovat suunniteltu yli 19000 reserviläistä on kertausharjoitettavaksi. Jatkamme läheistä yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa.
Tavoite on, että jokainen piirimme reserviläisyhdistyksen jäsen osallistuisi ainakin yhdelle MPK:n kurssille tai RES:n ampumataitopäivään. Tämä velvoittaa yhdistyksiä järjestämään toimintaa.

Vuosanka 2020 harjoitus syksyllä tulee olemaan koulutuksellisesti monipuolinen ja antoisa. Jäseniä kannustetaan osallistumaan Vuosanka-harjoitukseen niin kurssilaisina kuin kouluttajinakin.
Koulutustoimikunta on yhdessä MPK:n kanssa laatinut piirille koulutusohjelman, joka on sisällytetty MPK:n koulutuskalenteriin (Liite 1).

4. Piirin urheilutoiminta

Urheilutoiminnassa on jo vuosia huolestuttanut osanottajamäärien vähäisyys ja nuorempien reserviläisten puuttuminen. Urheilutoimikunnan aktiivisten toimenpiteiden ansiosta on pyritty saamaan erityisesti nuoria mukaan. Edelleen meidän tulee ennakkoluuttomasti etsiä lajeja, joista jäsenemme ovat kiinnostuneita. Yhdistyksille, jotka saavat joukkuetuloksen kilpailussa maksetaan erillinen kannustuspalkkio.
Piiri maksaa edelleen järjestelytukea ja kustantaa mestaruusmitalit sekä maksaa kilpailijoiden osallistumismaksut liiton kilpailuihin. Kilpailun osanottajamaksun yläraja on kymmenen €uroa/osanottaja/laji. Kainuun res-cup jatkuu edelleen ja lajeina ovat: talvikilpailu, pistooliampumahiihto,, Mikon-levyke, ammuntakilpailu, maastokilpailu , pistooliampumajuoksu ja ilma-ase.
Tavoitteena on , että valtakunnalliselle jotokselle osallistuu ainakin yksi partio piiristämme ja Liiton mestaruuskilpailuihin otetaan osaa mahdollisimman runsaasti.

Jäsenistöä kannustetaan monipuolisen ammunnan ja liikunnan harrastamiseen. Yhdistyksiä aktivoidaan edelleen prosenttiammuntojen järjestämiseen ja suositellaan varaamaan budjettiin varoja panosten hankkimiseksi.
Tulevana vuonna piirissämme on Reserviläisurheiluliiton Pistooliampumahiihdot Kuhmossa.
Tavoittelemme prosenttiammunnassa parempaa tulosta. Kehotetaan kirjaamaan liikuntasuoritukset Marsmars – ohjelmaan ja ampumasuoritukset Kymppi – ohjelmaan. Hankitaan piirille ammuntasimulaattori. Kilpailukalenteri (liite 2).

5. Veteraanityö

Reserviläisliiton laatimaa veteraanityönopasta tullaan soveltamaan Reserviläispiirin alueella olevien yhdistysten toimesta omilla paikkakunnilla. Käytännön veteraanityö on veteraanien avustamista heidän jokapäiväisessä elämässä.
Useimmat yhdistykset ovat nimenneet yhdyshenkilön, jonka kautta veteraanien on helppo saada tarvitsemaansa apua.
Vuoden yhtenä painopistealueena 2021 on ”Veteraanityö, veteraanien auttaminen ja veteraanien perinteen vaaliminen,”

6 Piirin talous

Kainuun Reserviläispiirin talous perustuu liiton tukeen, lahjoituksiin, jäsenmaksuihin. Viestikapula ei ilmestynyt vuosina 2013-2014. Vuodesta 2015 alkaen lehti on ilmestynyt nettiversiona. Reserviläisliiton taloustoimikunnan esityksessä on, että piirin toiminta-avustukset ovat ennallaan eli 330€+50€/kk, ehdolla, että piiri täyttää asetetut velvoitteet. Piirin jäsenmaksu säilyy entisellään 2€/jäsen ja liittomaksu on ehdotettu säilytettäväksi ennallaan. Useita vuosia jatkunut piirin asioiden hoito palkattomina luottamustoimina on tuottanut tulosta ja piiri kykenee tukemaan reserviläisyhdistyksiä taloudellisesti ja selviytyy piirille asetetuista tavoitteista. Talousarvio (liitteenä 3).

7 Piirin muu toiminta

Vuosikokous 18.03.2021 Ristijärvi

Syyskokous 26.10.2021 Kajaani

Piirihallituksen kokoukset 4.02.,18.03.,9.09 ja 26.10.
Reserviläispiirin ja Reserviupseeripiirin kokoukset pyritään pitämään samanaikaisesti, jolloin kokouksessa voidaan pitää yhteinen osio kahvituksineen. Tarvittaessa pidetään muitakin kokouksia. PYT ja toimikunnat pitävät omia kokouksiaan.

Maakunnallinen Maanpuolustusjuhla pidetään 19.09.2021 Ristijärvi

Piirin perustehtävä on jäsenyhdistysten toiminnallinen, aatteellinen ja taloudellinen tukeminen. Aktiivinen reserviläistoiminta vaatii suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan sekä sitoutumisen lisäämistä kaikilla tasoilla.